ઓન લાઈન ક્વિઝઓન લાઈન ક્વિઝ મા ભાગ લેવા માટે તમારી પાશે Username અને Password હોવો જોઈએ જો હોય તો લોગીન થાવ અને ના હોય તો નવુ એકાઉન્ટ બનાવો .


નવુ એકાઉન્ટ બનાવવા મટે ન્યુ યુઝર ઉપર ક્લિક કરો અને તમારી સાચી માહિતી દાખલ કરો અને ઓન લાઈન ક્વિઝ રમો . 
No comments:

Post a Comment